Protokoll från extra stämman

Extra stämma protokoll

2015 10 20 19.00

Närvarande:

28 st BR innehavare 13 Hyresgäster

Stämman inleddes med ett informationsmöte för alla boende i föreningen. Där informerades om ekonomin och el renovering.

 1. MÖTETS ÖPPNANDE
  Ali hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
  28 st BR innehavare
 3. VAL AV STÄMMANS ORDFÖRANDE
  Ali Jamshir
 4. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE
  Helen Lind Jaktlund
 5. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
  Birgitta Sundin , Maria Gustavsson & Pernilla Åhlfeldt
 6. FRÅGA OM STÄMMANS UTLYSANDE
  JA
 1. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
  Dag ordningen godkändes
 2. FRÅGAN OM STADGEÄNDRING.
  Frågan om att göra ändringar i våra stadgar för att kunna ta ut avgift för andrahandsuthyrningar godkändes.

      26 JA röster 0 NEJ röster.
Lydelse på nya stadgar bifogas protokollet.
Se Stadgar brf Smålänningen 3

9. MÖTETS AVSLUTAT
Mötet avslutades med applåder till styrelsen

Ali Jamshir
Ordförande

Helen Lind Jaktlund
Sekreterare

Birgitta Sunden
Justerare