Ordningsregler

Ansvar för ordningen

Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt har du vissa skyldigheter gentemot föreningen och övriga boende.

Styrelsens uppgift är att bevaka och se till den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare eller hyresgäst. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har du frågor

Har du frågor över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen, antingen via mail eller via brev som lämnas i brevlådan i föreningslokalen på Holbergsgatan 20.

brfsmalanningen3@gmail.com 

1. Information till den boende

Information från styrelsen delas antingen ut till varje lägenhet eller anslås på anslagstavlan i porten. Det är varje medlems/hyresgästs ansvar och skyldighet att ta del av den information styrelsen förmedlar via dessa två kanaler.

På anslagstavlan kan man även sätta upp andra meddelanden. Meddelanden och övriga anslag får inte sättas upp på entréerna eller på andra ställen inom fastigheten.

2. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med vår fastighetsskötare samt,  om möjligt, någon i styrelsen.

c) Om skada eller annat fel inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med vår fastighetsskötare. Information och kontaktuppgifter om fastighetsskötaren finns i trapphuset och under fliken kontakt på denna hemsida.  

På hemsidan kommer det att finnas en lista med de vanligaste arbetena som anses som ”jour-arbeten”, som inte kan vänta till närmaste vardag.

Boenden ska se till att avloppen inte täpps igen och att alla kranar är täta. Golvbrunnen ska rengöras med jämna mellanrum. Spola endast ner toalettpapper i toaletten. Tidningspapper, blöjor, bomullspinnar, tamponger, bindor och annat orsakar stopp i avloppet och medför stora kostnader. Den boende kan bli ekonomiskt ansvarig för eventuella reparationer. Det är viktigt att badrummet regelbundet får torka och vädras.

3. Om säkerhet

a) Det är inte tillåtet att ställa upp portar. Samma sak gäller dörrar till allmänna utrymmen såsom källare och tvättstuga.

b) Var försiktig med eld.

c) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Brandvarnare bekostas av lägenhetsinnehavaren själv för föreningsmedlem. Hyresgäster ska ta kontakt med styrelsen om det saknas en. Byte av batteri samt underhåll måste varje lägenhetsinnehavare själv se efter.

4. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt packning på kran i kök respektive toalett när vatten står och droppar eller rinner. Är du hyresgäst, kontakta fastighetsskötaren angående detta.

5. Balkonger

Balkongerna är en del av fasaden som i sin tur är föreningens ansvar enligt stadgarna. Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Det är inte tillåtet att skaka mattor, sängkläder eller annat från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen. Om du röker på balkongen ska du visa hänsyn till dina grannar som kan vara känsliga för tobaksrök. Mata inte fåglar från balkongen, detta kan göras på gården.

Det är inte tillåtet att sätta upp parabol eller annan utomhusantenn utan styrelsens tillstånd.

 6. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder med mera finns piskställning på gården.

7. Matning av fåglar

Matning av fåglar är endast tillåten i begränsad omfattning på gården. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkonger eller fönster.

8. Tvättstuga

Tvättstugor finns på Holbergsgatan 38 och Sigrid Undsets gata 22-18. Tvättstugorna har tillhörande torkrum. Bokningssystem och särskilda ordningsregler finns anslagna vid tvättstugorna. Tänk på att städa av tvättstugan efter dig och lämna den i sådant skick du själv önskar finna den i. Tvättiderna måste respekteras. Senaste tvättid slutar 22.00 och senaste torkrumstid 23.00. Tänk på att de som bor i nära anslutning till tvättstugor kan störas av oljud så vi ber om visad hänsyn.

9. Trapphus och andra gemensamma utrymmen

Cyklar, mopeder och barnvagnar ska förvaras i cykel- och barnvagnsrummen. Det finns även några cykelställ på gårdarna. Det är viktigt att uppmärksamma att om man vill förvara sin moped i våra cykelrum måste den vara tömd på bensin. 

Rullatorer bör inte placeras i entrén, men det är tillåtet om det är nödvändigt. Om rullatorer placeras i entrén får den inte stå i vägen eller hindra vid utrymning. På Holbergsgatan 22 har styrelsen avsatt ett särskilt utrymme för just rollatorer.

Trapphus och andra gemensamma utrymmen ska i övrigt hållas fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar, mattor, lekredskap, grovsopor med mera.

Rökning är inte tillåten i trapphus och andra gemensamma utrymmen.

10. Gården

Gårdarna är till för alla men får även användas för privata arrangemang. Särskilda grillplatser finns. Efter grillning eller annat arrangemang ska allting återställas och kolrester tas om hand.

Parkeringsförbud råder inom föreningens fastighet utom på anvisade platser. Det är tillåtet att köra upp på gården för i- och urlastning. Det är inte tillåtet att tvätta sin bil på föreningens gårdar och parkeringar. 

11. Avfallshantering

Föreningen har två sopstationer där vanligt hushållsavfall kan slängas samt tidningar, glas och matavfall.
Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Tidningar, glas- och pappavfall lämnas vid återvinningsplats. Miljöfarligt avfall som färgrester, lösningsmedel och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation.
Föreningen har i dagsläget även ett grovsoprum som man kommer in i med låsbrickan vid särskilda tider. Var vänlig ställ inga grovsopor på golvet utan i kärlen då även denna hantering kostar extra.

Grovsoprummet töms på måndagar eller tisdagar.

Matavfalls sopor töms på måndagar och hushållssopor på fredagar.

12. Källare

Personliga tillhörigheter får endast förvaras i källarförrådet. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

Till varje hushåll hör ett större källarförråd med hönsnät och ett mindre utrymme, s.k. matkällare. Hör av dig till styrelsen om du saknar något källarförråd eller om du inte behöver utnyttja dina båda källarförråd.

13. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabol eller annan utomhusantenn utan styrelsens tillstånd.

14. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas inom föreningens område. Husdjur ska vara kopplade inom föreningens område.

15. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från klockan 22.00 på kvällen till klockan 07.00 på morgonen. Du bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera grannarna i god tid innan om du tror att du kommer att störa.

Ombyggnadsarbeten är tillåtna mellan kl  8.00 till 18.00 på vardagar och mellan kl 10.00 till 17.00 på helgerna.

Nytt från årsstämman 2016-05-24
Kontaktas störningsjouren och en störning är konstaterad kommer detta att debiteras den bostadsrättsinnehavare/hyresgäst som orsakat störningen.

16. Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen ansöka hos styrelsen om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Ansökningsblankett erhålls av styrelsen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Exempel på skäl kan vara studier eller arbete på annan ort, provsammanboende eller att bostadsrätten är svårsåld pga de marknadsförutsättningar som råder. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning för max ett år i taget. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

Ladda ner pdf:en här: Andrahandsuthyrning_blankett

17. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar själv för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring är ett viktigt skydd om olyckan är framme.

Hyresgästernas underhåll sköts av föreningen. Kontakta fastighetsskötaren om någonting behöver åtgärdas.

18. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en bärande vägg, dra nya rör i kök och badrum eller annan omdisponering av lägenheten. Om du har det redan var vänlig och anmäl detta till styrelsen omedelbart.

Styrelsen vill alltså bli underrättad om du tänker flytta väggar trots att dessa inte är bärande eller om du tänker göra någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. För att få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till Brf Smålänningen 3s styrelse, som ska godkänna ändringarna. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Informera genom att sätta upp lappar i din och angränsande portar. Arbeten bör i första hand utföras under dagtid. Ombyggnadarbeten är tillåtna mellan kl 8 – 18  på vardagar, samt från 10  till 17 på helgerna. Glöm ej att visa hänsyn på helgen och visa era grannar hänsyn.

Ladda ner pdf:en här: Ansökan om renovering

19. Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 4/3 2014 att gälla från och med den 10/3 2014. Punkt 16 om andrahandsuthyrning har ändrats enligt styrelsebeslut 2014-12-16.